loader image
Skip links

Dla Akcjonariuszy

Zarząd NIKO DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 3 listopada 2020r., g. 12.30, w Kancelarii Notarialnej Leszka Zabielskiego, Warszawa, ul. Górskiego 6/2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie NWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości NWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
  6. Zamknięcie obrad.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce do 7 dni przed terminem Zgromadzenia NWZ i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Zamiast akcji można złożyć zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u ww. Notariusza.

Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2020 r.

Zarząd NIKO DEVELOPMENT S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia w siedzibie: ul. Solec 18 lok. B21, 00-410 Warszawa, dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Wezwanie 1 z 5.

Ogłoszenie z dnia 27 listopada 2020 r.

Zarząd NIKO DEVELOPMENT S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia w siedzibie, ul. Solec 18 lok. B21, 00-410 Warszawa, dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Wezwanie 2 z 5.

Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2020 r.

Zarząd NIKO DEVELOPMENT S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia w siedzibie, ul. Solec 18 lok. B21, 00-410 Warszawa, dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Wezwanie 3 z 5.

Ogłoszenie z dnia 5 stycznia 2021 r.

Zarząd NIKO DEVELOPMENT S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia w siedzibie, ul. Solec 18 lok. B21, 00-410 Warszawa, dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Wezwanie 4 z 5.

Ogłoszenie z dnia 21 stycznia 2021 r.

Zarząd NIKO DEVELOPMENT S.A. wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia w siedzibie: ul. Solec 18 lok. B21, 00-410 Warszawa, dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Wezwanie 5 z 5.

Historia Aukcji import aut z usa